Saturday, December 22, 2012

留下痕迹的宝号邮件—7茨厂街121-123号南方金融机构(SOUTHER FINANCE COMPANY BHD)

这是最难得的邮件,是信馆街(Jalan Balai Polis)那儿已不再操作的邮局,也是茨厂街早期扮演重要角色的邮局。

 留下痕迹的宝号邮件—6
茨厂街苏丹街5号马来西亚联合邦酒商公会联合总会 
(ASSOCIATED LIQUOR MERCHANTS’ ASSOCIATION OF THE FEDERATION 
OF MALAYA)

留下痕迹的宝号邮件—5茨厂街思士街15号利合成皮料行(LEE HUP SENG LEATHER)
茨厂街洛士街81号联业公司(LIAN GIAP & CO)

留下痕迹的宝号邮件—4茨厂街谐街139号南兴信局(NAN HING)

茨厂街谐街50号新奇珍酒栈

茨厂街谐街146-148